REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE : „The Ultimate Fashion Experience“

Data concursului:  15.10.2020 –22.10.2020

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE  : „The Ultimate Fashion Experience“

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională The Ultimate Fashion Experienceeste organizată de RINGIER ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în București, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Iride Business Park, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/10882/1996, cod fiscal RO 9060359, (denumită în continuare Organizator' sau RINGIER ROMANIA').

Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (Regulamentul'), obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul campaniei va fi publicat în ziua desfășurării campaniei pe site-ul ELLE.ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMÂNIA, bd. Dimitrie Pompeiu nr 9-9A, Iride Business Park, sector 2, București.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia și prin întocmirea unui Act Adițional la prezentul regulament, notificat și autentificat. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoștință publicului pe site-ul ELLE.ro.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoțională The Ultimate Fashion Experience este organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor. Ca atare, aceștia nu au niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiului.

 

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promotională The Ultimate Fashion Experience este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

Campania promotională The Ultimate Fashion Experience se desfasoară pe instagramul ELLE.ro, în perioada: 15.10.2020 –22.10.2020.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoțională The Ultimate Fashion Experience este deschisă tuturor persoanelor fizice cu reședința în România, cu vârsta de cel puțin 18 ani, împliniți pană la data începerii Campaniei, care respectă prevederile prezentului regulament oficial si care sunt membri ai programului de loialitate H&M Hello Member. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promoțională The Ultimate Fashion Experience angajații și/sau colaboratorii RINGIER ROMÂNIA, precum și rudele acestora până la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociațiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, în care RINGIER ROMÂNIA, dețin participații, funcții sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum și angajații agențiilor implicate și ai companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMÂNIA și rudele acestora, până la gradul IV  inclusiv.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promoțională The Ultimate Fashion Experience angajații și/sau colaboratorii H&M România, precum și rudele acestora până la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociațiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, în care H&M România, dețin participații, funcții sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum și angajații agențiilor implicate și ai companiilor distribuitoare ale H&M România și rudele acestora, până la gradul IV  inclusiv.

Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord să se supună și să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automată a înregistrării în baza de date de consumatori a companiei RINGIER ROMÂNIA și a primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

Regulamentul este disponibil pe site-ul ELLE.ro sau va fi comunicat gratuit, oricui solicită o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMÂNIA, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, sector 2, București.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Pentru a se înscrie în concurs, utilizatorii trebuie să urmeze pasii de mai jos.

Persoanele care vor sa participe la concurs trebuie sa posteze o poza in instagramul propriu, purtând minim un articol H&M si sa dea tag #hm, #elleromania #THEULTIMATEFASHIONEXPERIENCE #HelloMemberRomania, plus tag la influencerul preferat.

In termen de 7 zile de la data inceperii concursului se vor alege 3 semifinalisti. Ulterior, acestia vor participa la ședința foto si vor realiza câte un video. Perioada shootingului va fi intre 28, 29 sau 30 octombrie 2020. Organizatorul va anunta personal fiecare semifinalist privind doate informatiile, dupa ce va fi ales de redactia ELLE.

Asa cum este mentionat si anterior, una din conditiile de participare este cea de a fi membru in programul de loialitate H&M Hello Member, astfel ca, in momentul in care se vor alege cei 3 semifinalisti, castigatorii trebuie sa faca dovada ca sunt membri in program.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE  

Un shooting ELLE, in care se va realiza cate un video cu cei 3 semifinalisti.

Castigatorul concursului va fi pe coperta revistei ELLE Decembrie 2020.

Pentru evitarea oricarui dubiu, Organizatorul specifica faptul ca premiul consta strict in realizarea unui shooting in Revista ELLE, iar castigatorul final va aparea pe coperta revistei ELLE in editia de decembrie. In cazul in care cei 3 semifinalisti nu sunt din Bucuresti sau din judetul Ilfov, Organizatorul va suporta cheltuielile extra semifinalistilor, enumerate cu titlu limitativ: cheltuieli cu transportul la /de la locatia shootingului, cheltuieli cu cazarea pentru ½ nopti, in limita maxima a sumei de 500 eur/cumulat/castigator. Suportarea cheltuielilor se va face numai in baza documentelor justificative, emise nominal.

De asemenea, Organizatorul pune in vedere eventualilor castigatori ca isi rezerva dreptul de a nu primi eventualii castigatori la shooting daca nu se conformeaza regulilor de protectie instituite pentru evitarea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2.

 

 

 

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

Redactia ELLE va desemna la libera alegere, 3 semifinalisti.

După shooting, Organizatorul va posta pe Instagramul ELLE câte 1 poza cu cei 3 semifinalisti impreuna cu influencerii, urmand ca cine va strânge cele mai multe like-uri in 48 de ore sa apară pe coperta ediției de decembrie a revistei ELLE.

SECȚIUNEA 8. ANUNȚAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Câștigătorii vor fi contactați prin intermediul mail-ului/telefonului pentru anunțarea câștigului.

SECȚIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora.

În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin, fără ca Organizatorul  să datoreze vreo despăgubire  respectivului.  În cazul  în care Organizatorul  va sesiza asemenea situații după ce premiul a fost  acordat, respectivul îi va restitui Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii, mergând până la excluderea din concurs a oricărui concurent, daca există suspiciunea fraudei. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 SECȚIUNEA 10. PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCIȚIU

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, sau persoană în imposibilitate fizică de a se deplasa, aceasta este îndreptățită să între în posesia premiului prin intermediul tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană cu capacitate de exercițiu restrânsă, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prezentând acordul scris al tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a premiului reprezentanților persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea reclamațiilor de orice natură legate de această provenite de la terțe părți.

SECȚIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

RINGIER ROMANIA prelucrează datele personale pe care le furnizează Participanții atunci când se înscriu în Campania promoțională The Ultimate Fashion Experience'  când își exprimă consimțământul să primească comunicări comerciale sau să participe la sondajele și chestionarele RINGIER ROMÂNIA, sau contactează Organizatorul prin orice mijloace de comunicare.

Prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

Organizarea de concursuri și promoții Dacă sunt de acord, Participanții pot participa la concursurile și loteriile cu premii organizate de RINGIER ROMÂNIA.

De asemenea, atunci cand organizează concursuri, RINGIER ROMÂNIA are interesul legitim să preluceze date pentru efectuarea formalitatilor aferente pentru acordarea premiilor revendicate de castigatori, solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea campaniilor si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari.

Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ

art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

Inregistrarea convorbirilor telefonice cu castigatorii concursurilor organizate de RINGIER ROMÂNIA RINGIER ROMÂNIA poate inregistra convorbirile telefonice cu persoanele declarate castigatoare in concursurile / loteriile organizate de aceasta. Inregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul sa gestioneze activitatea sa interna in departamentul care se ocupa de promotii / marketing, dar si pentru a asigura dovada aspectelor agreate cu castigatorii in cazul unor potentiale dispute sau litigii cu privire la premiile acordate. Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ  pentru înregistrarea convorbirii

si  art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

Transmiterea de comunicări comerciale, invitații de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje

 

RINGIER ROMÂNIA dorește să transmită Participanților materiale promoționale, să îi informeze în legătură cu noile produse / servicii oferite de Organizator, să lanseze invitații de a participa la loterii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a le comunica alte informații similare pe care le consideră că pot fi de interes pentru Participanți, inclusiv, dacă aceștia sunt de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Organizatorului. Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ
Îndeplinirea unor obligații legale

Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a permite îndeplinirea obligațiile legale ce revin RINGIER ROMÂNIA, cum ar fi:

·                plata impozitelor și a contribuțiilor relevante (e.g. câștigătorii concursurilor), raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;

·                arhivarea datelor conform legislației aplicabile;

·                publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în loteriile promoționale organizate.

Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale
Apărarea drepturilor și intereselor în justiție Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicat Organizatorul. Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului

 

A.              ENTITĂȚILE CĂRORA LE VOR FI DEZVALUITE DATELE

RINGIER ROMÂNIA poate dezvalui datele cu caracter personal ale Participanților catre (i) entitatile si/sau persoanele imputernicite de RINGIER ROMÂNIA (din EEA sau din state terte) implicate in furnizarea comunicarilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plata pentru diverse facilitati de plata, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), organizarea si desfasurarea concursurilor / promotiilor Organizatorului (inclusiv atunci cand sunt organizate in parteneriat cu alte entitati); (ii) daca RINGIER ROMÂNIA are obligatia de a divulga datele personale in scopul conformarii cu orice obligatie legala sau decizie a unei autoritati judiciare, autoritati publice sau organ guvernamental; sau (iii) daca Organizatorului i se cere sau i se permite in alt mod sa facă acest lucru conform legislației aplicabile.

B.              DURATA DE PASTRARE A DATELOR

RINGIER ROMÂNIA păstrează datele cu caracter personal ale Participanților atât cât este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, daca un Participant este castigator al unui concurs organizat de RINGIER ROMÂNIA, Organizatorul poate pastra datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a expirat termenul in care premiul ar fi trebuit sa fie revendicat sau de la data la care a revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi pastrate pentru o perioada mai lunga, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

C.              DREPTURILE PARTICIPANȚILOR ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE

Conform legii, Participanților le sunt recunoscute urmatoarele drepturi in calitate de persoane vizate:

a)              Dreptul de acces Participanții pot obtine de la RINGIER ROMÂNIA confirmarea ca aceasta prelucrează datele lor personale, precum si informatii privind specificul prelucrarii
b)              Dreptul de a corecta datele Participanții pot solicita Organizatorului modificarea datelor dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c)              Dreptul la stergere Participanții pot solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si prelucrate de către RINGIER ROMÂNIA; (ii) Participanții și-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si RINGIER ROMÂNIA nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislatiei relevante.
d)              Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie Participanții pot sa își retragă oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Organizatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
e)              Restrictionare in anumite conditii, Participanții pot solicita restrictionarea prelucrarii datelor lor personale
f)                Dreptul la portabilitatea datelor in masura in care RINGIER ROMÂNIA prelucrează datele prin mijloace automate, Participanții pot solicita Organisatorului, in conditiile legii, sa furnizeze datele lor intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automat.  Daca solicită acest lucru, RINGIER ROMÂANIA poate sa transmită datele Participanților unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
g)              Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere Participanții au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care aceștia consideră ca le-au fost incalcate drepturile:

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

[email protected]

Pentru mai multe detalii sau pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele date de contact:

 

Responsabilul cu Protectia Datelor Ringier

Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, Romania

Email: [[email protected]] Telefon: [+40 21 20 30 821].

 SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durată de existența a cazului de Forță Majoră, confirmat de Cameră de Comerț și Industrie a României.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezența campanie se vor rezolvă pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

Eventualele reclamații legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: RINGIER ROMÂNIA SRL, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 9-9A, sector 2, București, în termenul legal prevăzut de legea în vigoare. După această data, Organizatorul nu va mai luă în considerație nici o contestație

RINGIER ROMÂNIA SRL

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
Antena 1
Publicitate
substantial.ro
Unica.ro
Mai multe din concursuri