Regulamentul concursului

Regulamentul oficial al concursului “Castiga o pereche de pantofi Musette, in culoarea aleasa de tine!”

 

Perioada campaniei: 06.12.2013 – 13.12.2013

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala “Castiga o pereche de pantofi Musette, in culoarea aleasa de tine!” este organizata de RINGIER ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 6, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/17894/07.07.1993, cod fiscal RO 4658697, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, in baza notificarii nr. 10657/2011 (denumita în continuare “Organizator” sau “RINGIER ROMANIA”).

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfasurarii campaniei pe site-urile viva.ro, elle.ro, e-joy.ro, unica.ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMANIA, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti sau prin email la [email protected] .

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe unul sau toate dintre urmatoarele site-uri: viva.ro, elle.ro, e-joy.ro, unica.ro si/sau pe paginile de Facebook oficiale aferente acestor site-uri / publicatii.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promotionala “Castiga o pereche de pantofi Musette, in culoarea aleasa de tine!” este organizata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala “Castiga o pereche de pantofi Musette, in culoarea aleasa de tine!”este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania promotionala “Castiga o pereche de pantofi Musette, in culoarea aleasa de tine!” se desfasoarape site-urile viva.ro, elle.ro, e-joy.ro, unica.ro in perioada 06.12.2013 – 13.12.2013.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala “Castiga o pereche de pantofi Musette, in culoarea aleasa de tine!” este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, cu varsta de cel putin 16 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala “Castiga o pereche de pantofi Musette, in culoarea aleasa de tine!”  angajatii si/sau colaboratorii RINGIER ROMANIA, respectiv Musette, precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, in care RINGIER ROMANIA detine participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum si angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMANIA si rudele acestora, pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

Regulamentul este disponibil pe unul sau toate dintre urmatoarele site-uri: viva.ro, elle.ro, e-joy.ro, unica.ro  sau va fi comunicat gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMANIA, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6, sector 2, Bucuresti.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a se inscrie in concurs, cititorul trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

Sa lase un comentariu pe pagina de Facebook a site-ului in care urmeaza sa se inscrie la concurs, comentariu in care sa scrie ce culoare de pantofi isi doreste.

 

Sa acceseze pagina de concurs de pe site. Sa completeze formularul de inscriere in concurs si sa dea Like paginii de Facebook Musette.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiul acordat in cadrul prezentei campanii promotionale este o pereche de pantofi Musette pentru fiecare dintre site-urile participante. Premiile sunt in valoare totala de: 1996 lei

In cadrul acestei campanii promotionale, nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor  sau schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu informativ.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Castigatorul va fi stabilit in urma extragerii la sorti. La extragerea la sorti vor participa doar vizitatorii care au completat formularul de inscriere, au postat un comentariu pe pagina de Facebook a publicatiei in care a scris culoarea de pantofi preferata si care au dat Like paginii de Facebook Musette.

Castigatorii vor fi afisati pe site-urile participante in data de 16.12.2013.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii sunt obligati sa contacteze departamentul de marketing la adresa [email protected],  pentru a revendica premiul prin: mentionarea numelui premiului castigat, al numelui, prenumelui, numarului de telefon si a adresei la care va fi trimis premiul, in cazul castigatorilor din provincie, numele si prenumele trebuie sa coincida cu cele completate pe site, in momentul inscrierii la concurs.

O persoana se poate inscrie o singura data in concurs, cu o singura adresa de email, cu un singur cont de Facebook.

Persoanele care nu respecta regulamentul, nu indeplinesc conditiile sau persoanele despre care organizatorul considera ca acestea participa la concurs in mod fraudulos vor fi descalificate cu sau fara o notificare prealabila.

Castigatorii au un termen de 14 zile calendaristice sa trimita Organizatorului datele de contact la care premiul poate fi trimis.

Castigatorii din Bucuresti isi pot ridica premiul, in termen de maxim 14 zile lucratoare de la afisarea castigatorilor, de luni pana vineri intre orele 10:00-18:00 de la sediul Ringier din Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6, sector 2, Bucuresti. Premiul va fi inmanat numai in baza buletinului de identitate/cardului de identitate.

In cazul castigatorilor din provincie, premiile vor fi expediate prin curier in termen de 30 de zile lucratoare de la data afisarii acestora.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

Produsele vor fi trimise o singura data prin curier de catre Ringier Romania care nu-si asuma nici o responsabilitate in ceea ce priveste ajungerea acestora la destinatie.

In cazul în care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU

In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, sau persoana in imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.

In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prezentand acordul scris al parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite în acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora,  precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta provenite de la terte parti.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

RINGIER ROMANIA prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 10657/2011 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Toate datele personale ale Participantilor, furnizate de catre acestia devin proprietatea Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc în acest sens. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Numele si prenumele castigatorului precum si premiile castigate in cadrul campaniei vor fi publicate pe site-urile participante, viva.ro, elle.ro, e-joy.ro si unica.ro.

Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre RINGIER ROMANIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului regulament si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

SECTIUNEA 14. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: RINGIER ROMANIA SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti, în termen de maxim 4 (patru) saptamani de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

SECTIUNEA 15. DISCLAIMER FACEBOOK

O persoana se poate inscrie o singura data in concurs, de pe un singur cont de Facebook, cu o singura adresa de email.

 

Facebook nu este responsabil in niciun fel fata de acest concurs. Informatiile pe care utilizatorii le posteaza sunt oferite catre Ringier Romania si nu catre Facebook. Acestea vor fi folosite in scopul desfasurarii acestui concurs. Concursul nu este sponsorizat, sustinut, administrat sau asociat in niciun fel cu Facebook. Participand la acest concurs absolviti Facebook de orice raspundere.

 

Facebook nu acorda asistenta in administrarea concursului si nu este responsabil de acesta.